Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Korner Go

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta
Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Konsument -  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Oddziału Sprzedawcy  -  miejsce przeznaczone do stacjonarnej obsługi Klientów, których lista dostępna jest pod adresem: https://kornergo.pl/pl/i/Oddzialy/18

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Korner Go prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://kornergo.pl.
Sprzedawca – "Firma Zaopatrzenia Korner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059842, NIP 7721966570, nr REGON 590740518, kapitał zakładowy 3.605.000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko
 2. Adres e-mail: go@korner.pl
 3. Telefon: 801 080 550

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sklep prowadzi w szczególności sprzedaż płyt meblowych, blatów meblowych oraz akcesoriów meblowych.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar / usługę oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie cena łączna za produkt/towar po konfiguracji.
 4. W przypadku płyt meblowych, blatów meblowych Kupujący ma możliwość zamówienia całego towaru (produktu) lub korzystając z opcji rozkrój towaru (produktu) po konfiguracji tzn. pociętego na wskazany przez Kupującego wymiar, a także oklejonego. Wybierając opcje rozkrój Kupujący sam określa parametry elementu tj.  długość, szerokość, jego ilość, opis, strukturę czy też pogrubienie. Wybrane przez Kupującego krawędzie zamawianego elementu  zostaną oklejone obrzeżem udostępnionym do wyboru Kupującemu przez Sprzedawcę. Kupujący dokonując zakupu produktu do konfiguracji zawsze kupuje wielokrotność pełnego formatu towaru. Kupujący w schemacie cięcia otrzymuje informację graficzną o wielkości części towaru pozostałej po wykonaniu konfiguracji  i jest zobligowany do podjęcia w momencie odbioru zamówienia decyzji czy część tę odbiera czy pozostawia u Sprzedawcy, dla którego stanowi ona odpad produkcyjny. Podejmując decyzję o pozostawieniu odpadu Kupujący oświadcza, że zrzeka się wszelkich praw do niego  i roszczeń z tego tytułu jego porzucenia względem Sprzedawcy.   Kupujący dokonując konfiguracji produktu powinien sprawdzić wymiary poszczególnych elementów uwzględniając skutki ich oklejania, pogrubiania oraz wykonania innych zleconych czynności. Po zakończeniu konfiguracji produktu Kupujący otrzymuje wycenę, na którą składa się cena za liczbę sztuk/metrów bieżących pełnego wymiaru wybranego towaru (produktu), cena za usługę cięcia (formatowania), cena obrzeża, cena za usługę okleinowania obrzeża, cena za usługę CNC wraz z podsumowaniem zamówienia zawierającym cenę łączną. 
 5. Wybrany do kupienia towar lub towar po konfiguracji należy dodać do koszyka w Sklepie. 
 6. Po dodaniu towarów do koszyka, Klient może kontynuować zakupy wybierając opcję kontynuuj zakupy albo wybrać miejsce odbioru towaru oraz metodę płatności za zamówienie i wybierając opcje zamawiam przejść do uzupełniania danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści klikając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Wszystkie dostawy towarów oferowane w sklepie są realizowane na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego. W przypadku podania przez Kupującego  nieprawdziwych, niepełnych, lub błędnych danych uniemożliwiających jego realizację zamówienie nie będzie realizowane.  
 10. Złożenie zamówienia zostaje potwierdzone wysłaniem automatycznej wiadomością e-mail potwierdzającą wpływ zamówienia do Sklepu.  W treści potwierdzenia znajdują się dane dotyczące Kupującego, lista zamówionych towarów,  informacje dotyczące odbioru zamówionego towaru, ceny za towar, oraz wybranym sposobie płatności.
 11. Kupujący opłacając złożone zamówienia potwierdza, zgodność złożonego zamówienia z informacjami zawartymi w przesłanej wiadomości e-mail dotyczącymi transakcji, oraz że akceptuje obowiązek zapłaty za towar. Brak opłacenia zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych skutkuje nie zawarciem umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
 12. Złożone zamówienie będzie realizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy Kupujący informowany jest o całkowitej lub częściowej niemożności realizacji zamówienia i podejmuję decyzję o jego anulacji lub dalszej realizacji z uwzględnieniem istniejących możliwości tj. częściowej realizacji zamówienia, wydłużenia terminu realizacji zamówienia). Decyzję w tej kwestii Kupujący powinien przesłać na adres e-mail Sprzedawcy go@korner.pl. W przypadku braku decyzji Kupującego w kwestii realizacji zamówienia w terminie  7 dni od dnia przekazania informacji o niemożności realizacji zamówienia uznaje się, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Jeśli jednak Kupujący zdecyduje się na dalszą realizację zamówienia, Sprzedawca ostatecznie potwierdzi możliwość  opcji jego realizacji wybranej przez Kupującego. 
 13. Otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia a następnie potwierdzenia otrzymania wpłaty przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 14. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 15. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto. Klient nie ma możliwości dokonywania zakupów anonimowo lub działając pod pseudonimem.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. przedpłatą – Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wysyłana jest proforma zawierająca numer rachunku bankowego Sprzedawcy
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej:
   • Przelewy24
 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Za zamówienie można zapłacić kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 Dni roboczych licząc od opłacenia zamówienia przez Kupującego. 
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego wcześniejszym opłaceniu przez Kupującego. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Oddziałów Sprzedawcy wyłącznie z możliwością osobistego odbioru zamówionego towaru. 
 5. Kupujący może odebrać towar osobiście w wybranym podczas składania zamówienia Oddziale Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia.
 6. Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, o ile nie zajdą przesłanki określone w § 4 ust 12. 

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres Oddziału Sprzedawcy wybrany jako właściwy do odbioru towaru podczas składania zamówienia przez Kupującego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Kupujący uprzywilejowany jest obowiązany do starannego zapakowania zwracanego Sprzedawcy towaru oraz jego zabezpieczenia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towar/produkt po konfiguracji);
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Wygląd towaru przedstawionego na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie może różnić się od wyglądu dostarczonych towarów. Zaistniałe różnice mogą być następstwem ustawiań urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w procesie składania zamówienia, bądź też ich subiektywnego postrzegania przez Kupującego.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny reklamacje@korner.pl .
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres Oddziału Sprzedawcy wybrany jako właściwy do odbioru towaru podczas składania zamówienia przez Kupującego 
 6. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu ich złożenia.
 2. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne  pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 3.  Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 4. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do dwóch lat od wydania towaru.
 8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest ograniczona do dwóch lat od wydania towaru.
 9. W przypadku awarii, dokonywania napraw lub innych zdarzeń dotyczących systemów informatycznych uniemożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia sprzedaży i obsługi złożonych zamówień. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

"Firma Zaopatrzenia Korner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko
adres e-mail: go@korner.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                    Data ............................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl