Promocja

 

Zrób zakupy za minimum 2000zł i odbierz nową wkrętarkę akumulatorową, dalmierz lub poziomicę laserową za 1 zł!

Nie planujesz tak dużych zakupów? Nic nie szkodzi, za zakupy o wartości 500zł możesz odebrać zestaw wkrętaków firmy Hogert!

 

NIE MA NA CO CZEKAĆ, ILOŚĆ GRATISÓW JEST OGRANICZONA!

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „KORNER GO”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem Promocji jest „Firma Zaopatrzenia Korner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059842, NIP 7721966570, nr REGON 590740518, kapitał zakładowy 3.605.000,00 zł.

2. Niniejszy Regulamin Promocji skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży towarów (produktów) lub towarów (produktów) po konfiguracji z Organizatorem.

3. Promocja organizowana jest w ramach sklepu internetowego Korner Go prowadzonego przez Organizatora dostępnej pod adresem: https://www.kornergo.pl

§ 2. DEFINICJE

1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.1. Klient / Uczestnik promocji/ Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj.Dz.U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.).
1.3. Graniczną wartości zamówienia – wartość zamówienia, której przekroczenie umożliwia skorzystanie przez Klienta z promocji Korner GO aktywując opcję wyboru „Produkt promocyjny”. Przekroczenie przez składane zamówienie wartości 500 zł brutto uprawnia Klienta do zakupu produktu „Wkrętaki zestaw 36 szt.” w ilości 1 szt. w obniżonej cenie 1,00 (jeden 00/100) zł netto, tj. 1,23 (jeden 23/100) zł brutto. Przekroczenie przez składane zamówienie wartości 2000 zł brutto uprawnia Klienta do zakupu jednego z niżej wskazanych produktów w ilości 1 szt.:
- „Wkrętaki zestaw 36 szt.”;
- „Dalmierz laserowy 40m”;
-„Wkrętak akumulatorowy 7,2V”;
-„Poziomnica laserowa czerwona 10m”
w obniżonej cenie za 1,00 (jeden 00/100) zł netto, tj. 1,23 (jeden 23/100) zł brutto.
1.4. Organizator / Sprzedawca ‐ „Firma Zaopatrzenia Korner" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000059842, NIP 7721966570, nr REGON 590740518, kapitał zakładowy 3.605.000,00 zł.
1.5. Towar (produkt), towar (produkt) po konfiguracji – rzecz ruchoma nabyta przez Klienta w sklepie internetowym Korner Go prowadzonym przez Organizatora znajdującym się pod adresem: https://www.kornergo.pl

1.6. Promocja – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.7. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji.

1.8. Sklep internetowy Korner GO / Sklep – sklep internetowy Korner Go znajdujący się pod adresem: https://www.kornergo.pl

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Klient może skorzystać z Promocji wyrażając taką chęć podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Korner Go. Aby skorzystać z promocji „Korner Go” w sklepie internetowym, należy dodać do koszyka zamawiane towary (produkty), towary (produkty) po konfiguracji, gdy łączna wartość zamówienia przekroczy graniczną wartości zamówienia w Koszyku w polu poniżej Klient może wybrać dostępny aktualnie „Produkt promocyjny”. Po wybraniu „Produktu promocyjnego” i kliknięciu „Wybierz”, będzie on widoczny na liście produktów w koszyku. Jeśli przy składaniu zamówienia „Produkt promocyjny” nie zostanie wybrany przez Klienta w procesie zakupowym, system nie doda go do zamówienia i po jego złożeniu oraz przejściu do płatności, nie będzie już możliwości skorzystania z promocji „Korner GO”.

3. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji.

§ 4. WARUNKI PROMOCJI

1. Promocja obowiązuje dla Klientów przez czas określony z zastrzeżeniem obecności aktualnego komunikatu o Promocji dostępnej na stronie sklepu Korner GO /lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora .

2. Klient, który spełnił warunki wskazane w § 3 Regulaminu, przy zakupie towarów (produktów), towarów (produktów) po konfiguracji, których łączna wartość przekracza graniczną wartości zamówienia, może otrzymać „Produkt promocyjny” w obniżonej cenie za 1,00 (jeden 00/100) zł netto, tj. 1,23 (jeden 23/100) zł brutto.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w Sklepie internetowym Korner GO dostępnym pod adresem: https:// www.kornergo.pl od 6.03.2023 do wyczerpania zapasów.

4. Promocja Korner GO określona niniejszym regulaminem nie sumuje się z rabatami i promocjami przysługującymi Klientowi z innego tytułu niż z niniejszego Regulaminu.

5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny „Produktu Promocyjnego” tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za „Produkt Promocyjny” może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

6. Uczestnik Promocji może otrzymać „Produkt Promocyjny” wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup lub osobno w terminie 14 dni od dnia realizacji zamówienia.

7. Koszy dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.

9. Uczestnik nie ma możliwości wymiany „Produktu Promocyjnego” na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

10. W ramach Zamówienia można otrzymać tylko jeden „Produkt Promocyjny” z rabatem obniżającym jego cenę do 1,00 (jeden 00/100) zł netto, tj. 1,23 (jeden 23/100) zł brutto.

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora / Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie internetowy Korner GO Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Klienta / Uczestnika promocji przez Sprzedawcę, podanych przez Klienta / Uczestnika promocji w związku z zakupami w Sklepie internetowym Korner GO, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 •  umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej
  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 •  ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6
  ust. 1 lit. c) oraz
 •  prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w
  celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).

3. Podanie danych przez Klienta / Uczestnika promocji jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy oraz skorzystania z promocji. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu poniższych danych:

 •  Adres pocztowy: Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko
 •  Adres e-mail: go@korner.pl
 •  Telefon: 801 080 550

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROMOCJI

1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Promocji poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład pod adres Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: go@korner.pl. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

2. Organizator ma prawo wypowiedzieć Promocję z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Promocją Klient może składać na przykład Strzałków, ul. Kochanowskiego 2c, 97-500 Radomsko lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: go@korner.pl.

2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla Promocji jest prawo polskie i język polski.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 1 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl